Đồng hồ vạn năng đồ họa màu Metrix MTX 3293

Nhà sản xuất:

Màn hình LCD 320 x 240 pixel dễ đọc với nền đen
• Hiển thị đồ họa các xu hướng trên màn hình tóm tắt
• Theo dõi, con trỏ và phóng to các bản ghi