Ampe kìm Sanwa DCM600DR

Nhà sản xuất:
  • Hiển thị: 6000
  • Độ mở kìm kẹp: 10×50 mm
  • Trọng lượng: 260 g