Hanna HI96710: Máy quang phổ pH, clo miễn phí và tổng clo

Nhà sản xuất:
  • CAL Check ™
  • Tự động tắt
  • Hẹn giờ tích hợp – Hiển thị thời gian còn lại trước khi thực hiện phép đo
Danh mục: Thẻ: