Ampe kìm đo AC-DC Hioki 3287

Nhà sản xuất:
• True RMS cải
• Đo lường chính xác dòng thậm chí nhỏ với 10 Một loạt
• Điện áp, chức năng đề kháng, và kiểm tra tính liên tục