Máy đo điện áp Testo 750-2

Nhà sản xuất:
  • Màn hình LED toàn diện, được cấp bằng sáng chế
  • Phù hợp với DIN EN 61243-3: 2010 và CAT III
  • Với ngọn đuốc thực tế để đo điểm chiếu sáng