Amprobe 15XP-B Digital Multimeter

Nhà sản xuất:
  • Điện áp DC
    • Phạm vi: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V
    • Độ chính xác: ± (0,5% rdg + 1 dgt)
  • Điện xoay chiều
    • Phạm vi: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 750 V
    • Độ chính xác: ± (1,5% rdg + 5 dgts)