Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 712B RTD

Nhà sản xuất:

Tính năng chính