Đầu dò điện cực Hanna HI11310

Nhà sản xuất:
  • Lưu trữ dữ liệu hiệu chuẩn của nó giúp dễ dàng thay đổi các điện cực thông minh của chúng tôi hoặc điều chỉnh cho các mẫu khác nhau.
  • Cảm biến nhiệt độ tích hợp cho các phép đo bù nhiệt độ trong một đầu dò duy nhất.
  • Tuyệt vời cho mục đích sử dụng phòng thí nghiệm chung.