Hanna HI2003-01: Máy đo độ dẫn điện/ TDS/ Độ mặn

Nhà sản xuất:
  • Bù nhiệt độ – tự động, NoTC (tuyệt đối)
  • Dữ liệu GLP – ghi lại ngày, thời gian, độ lệch và giá trị hằng số ô (K)
  • Hệ số chuyển đổi EC sang TDS có thể điều chỉnh
  • Điều chỉnh hệ số điều chỉnh nhiệt độ