Hanna HI98192: Máy đo EC/TDS/Điện trở suất/Độ mặn

Nhà sản xuất:
  • Hiệu chuẩn – thực hiện hiệu chuẩn lên đến năm điểm để tăng độ chính xác
  • Tự động bù nhiệt độ
  • Hệ số nhiệt độ có thể cấu hình nằm trong khoảng từ 0,00 đến 10,00% C