Khúc xạ kế đo Ethylene Glycol Hanna HI96831

Nhà sản xuất:
  • LCD hai cấp hiển thị số đo và nhiệt độ đồng thời
  • Bù nhiệt độ tự động để đo chính xác
  • Đo lường dễ dàng; đặt một vài giọt mẫu vào giếng và nhấn phím READ