Máy phá mẫu COD Hanna HI839800-02

Nhà sản xuất:
  • Cài đặt nhiệt độ định sẵn ở 150ºC (221ºF) và 105ºC (301ºF)
  • Có hố nhiệt độ tham khảo ngoài 25 hố nhiệt sẵn có
  • Liên tục đánh giá nhiệt độ các ống phá mẫu và hiển thị trên màn hình LCD
  • Cảnh báo nhiệt độ thấp cho biết nhiệt độ dưới giá trị cài đặt