Nhiệt kế tự ghi LogTag TRID30-7

Nhà sản xuất:
  • 30 ngày Tóm tắt trên màn hình trong tóm tắt giống như lịch.
  • Lên tới 7.770 bản ghi – Đủ bộ nhớ trong 53 ngày khi đăng nhập 10 phút hoặc 80 ngày khi đăng nhập 15 phút.
  • Thời gian tải xuống tốt nhất trong ngành – dưới 5 giây cho bộ nhớ đầy đủ.
  • Các tùy chọn tùy chỉnh toàn diện bao gồm cài đặt cảnh báo, khoảng thời gian mẫu và thời gian chuyến đi.