Đầu dò rò rỉ khí Gas Testo 316-1

Nhà sản xuất:
  • Phát hiện rò rỉ nhanh và chắc chắn trong các đường ống khí thiên nhiên.
  • Báo động hình ảnh hai giai đoạn và được kích hoạt khi một ngưỡng bị gạch chéo.
  • Cảm biến cổ ngỗng linh hoạt cho những nơi khó tiếp cận.