Camera nhiệt Fluke TiR3FT

Nhà sản xuất:

Các tính năng chính