Quang kế đo Photphat Hanna HI97713

Nhà sản xuất:

Không có thời gian làm nóng cần thiết trước khi thực hiện một phép đo.
Chế độ hướng dẫn để hướng dẫn từng bước dễ dàng.
Hiển thị kết quả ở nhiều dạng hóa học (như P, PO 4 -3 hoặc P 2 O 5 )

Danh mục: