Thuốc Thử Photpho Thủy Phân Axit Hanna HI93758B-50

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo: Phốt pho 0,00 đến 1,60 mg / L
  • Độ phân giải: 0,01 mg / L.
  • Độ chính xác:± 0,05 mg / L hoặc ± 5% khi đọc @ 25 ° C, tùy theo giá trị nào lớn hơn
  • Ứng dụng: Phân tích môi trường, công nghiệp, nước, xử lý nước thải