Ampe kìm Testo 770-3: Đo AC/DC 600V

Nhà sản xuất: