Máy đo khí hậu testo 445

Nhà sản xuất:
  • Tự động tính toán và đo lưu lượng thể tích
  • Tự động phân bổ tiết diện ống dẫn đến vị trí (tối đa 99 vị trí)
  • Bộ ghi dữ liệu nội bộ (3000 bài đọc)
  • Đo đồng thời lên đến 6 thông số