Máy đo môi trường Lutron LM-8102

Nhà sản xuất:
  • Ghi nhớ giá trị tối đa và tối thiểu với thu hồi.
  • Giữ chức năng để đóng băng giá trị hiện tại đọc.