Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 2000

Nhà sản xuất:

DC V :340mV/3.4/34/340/600V-AC V :    3.4/34/340/600V
DC A  60A-ACA 60AΩ : 340Ω/3.4/34/340kΩ/3.4/34MΩ